سیستم های نوبت دهی

سیستم نوبت دهی هوشمند یا سیستم مدیریت الکترونیکی صف (Queue Management System)، اتوماسیونی است که با استفاده از آن ، صف فیزیکی و ازدحام حذف شده و صفوف مجازی به صورت نرمافزاری و پیشرفته تشکیل و کنترل ، مدیریت و گزارشات عملکرد آن ثبت میشود. سیستم نوبت دهی راهکاری مناسب برای نظم بخشیدن به صفها در مراکزی همچون بانکها، بیمارستانها و مراکز پزشکی ، ادارات بیمه ، دفاتر خدمات گردشگری ، دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و ... است.